Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Vložte svoj text

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE VZDELÁVANIE (OPPV)

Platné od 1.1.2019

1. Záväzná prihláška = záväzná objednávka: vyplnením a odoslaním ON LINE prihlasovacieho formulára sa záväzne prihlasujete a potvrdzujete účasť na príslušnú vzdelávaciu aktivitu v uvedenom termíne a mieste konania. Odoslaním prihlášky akceptujete znenie týchto OPPV, ktoré sú verejne dostupné na fiermnej web stránke (Obchodné podmienky pre vzdelávanie) vo všetkých bodoch bez výhrady.

2. Súhlas k zasielaniu informácií: súčasne s odoslaním riadne vyplnenej ON LINE prihlášky udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom a zasielaním informácií.

3. Platobné podmienky: po doručení riadne vyplnenej ON LINE prihlášky Vám pošleme elektronicky zálohovú faktúru. Platbu vykonajte na určený účet pod prideleným variabilným symbolom. Platby bez vystavenia zálohovej faktúry neprijímame! Zúčtovaciu faktúru Vám vystavíme v súlade s platnou legislatívou a to najneskôr do 15 dní od dátumu dodania.

4. Spôsob platby: bezhotovostne, platby v hotovosti umožňujeme len výnimočne po predchádzajúcej vzájomnej dohode.

5. Termín splatnosti: 14 dní, iná splatnosť len po predchádzajúcej vzájomnej dohode, platba musí byť pripísaná na náš účet najneskôr v deň konania, inak trváme na preukázaní odoslania platby zaslaním kópie prevodného príkazu.

6. Daňový doklad: zúčtovaciu faktúru Vám zašleme elektronicky po skončení vzdelávacej aktivity, na vyžiadanie poštou najneskôr do 15 dní od zdaniteľného plnenia v súlade s platnou legislatívou (pozri bod 3 OPPV).

7. Organizačné pokyny: miesto konania a organizačné pokyny zasielame vopred riadne prihláseným účastníkom na príslušnú vzdelávaciu aktivitu (ktorí nám doručili riadne a úplne vyplnenú ON LINE prihlášku) na e-mail uvedený v prihláške. Z tohto dôvodu odporúčame uvádzať kontaktné údaje priamo na účastníkov, ktorých prihlasujete.

8. Forma vzdelávania, vzdelávanie realizujeme ako:VŠEOBECNÉ prístupné vopred prihláseným účastníkom na vyhlásené termíny, alebo INTERNÉ priamo u klienta vo firme, v dohodnutom termíne, alebo INDIVIDUÁLNE pre jednotlivcov a malé skupiny, v dohodnutom mieste a termíne.

9. Cenová ponuka: pri internej a individuálnej forme klientovi pošleme na mail uvedený v dopyte ASAP. Vyberte si z ponuky zodpovedajúcu tému, vyplňte formulár pre vyžiadanie cenovej ponuky na našom webe. V prípade nejasností, či potreby vysvetlenia nás kontaktujte telefonicky, radi Vám posyktneme potrebné vysvetlenie, konzultáciu, či odporučíme zodpovedajúcu tému podľa vyhodnotenia Vami zadaných vstupných údajov.

10. Účastnícky poplatok / cena: účastnícky poplatok pri všeobecnej forme zahŕňa študijné materiály v elektronickej forme na nosiči dát, obed (výber z denného menu), občerstvenie (káva, čaj, minerálka, sladké/slané pečivo), osvedčenie o absolvovaní a ostatné náklady na organizačné zabezpečenie vzdelávacej aktivity. Ceny zverejnené na web stránke sú uvádzané bez DPH.

11. Odborní lektori: sú skúsení colný špecialisti a experti, pôsopbiaci v odbore s dlhoročnou praxou.

12. Počet účastníkov: vzdelávacie aktivity prebiehajú obvykle v skupinách max. 6-12 osôb, výnimočne max. do 15 osôb. Pri vyššom pošte účastníkov termíny opakujeme, prípadne sa riešia internou formou po dohode s klientom. Pre menšie skupiny alebo jednotlivcov je zaujímavá individuálna forma vzdelávania za výhodných podmienok, ktorú odporúčame využiť.

13. Organizačné zmeny: vyhradzujeme si právo na zmenu termínov v prípade výskytu nutnosti vykonania organizačných zmien, ktoré prihláseným účastníkom oznámime pred termínom konania na kontaktný e-mail alebo telefón uvedený v ON LINE prihlasovacom formulári. Z tohto dôvodu pri vyplnení ON LINE prihlasovacieho formulára uveďte nevyhnutne vždy Váš kontaktný email a súčasne kontaktný telefón na účastníkov alebo Váš HR útvar (neuvádzajte súborné číslo automatickej telefónnej ústredne a pod.!)

14. Zrušenie účasti: pri zrušení účasti prihlásenej osoby objednávateľ zabezpečí náhradníka, ktorého účasť vopred ozánmi pred konaním.

15. Storno prihlášky: v deň uzávierky vzdelávacej aktivity účtujeme 50 % poplatok z účastníckeho poplatku vzťahujúceho sa k príslušnej vzdelávacej aktivite. V prípade neúčasti bez predchádzajúceho ospravedlnenia / po termíne uzávierky účastnícke poplatky nevraciame.

16. Vrátenie poplatku: účastnícky poplatok vrátime v prípade preloženia termínu konania na iný termín alebo ak bude termín konania zrušený bez určenia náhradného termínu.

17. Termín uzávierky: 1 deň pred konaním vzdelávacej aktivity. Ak sa prihlásite na vybranú vzdelávaciu aktivitu tesne pred termínom konania, nemusí byť voľná kapacita, vtedy Vám ponúkneme náhradný termín, prípadne INDIVIDUÁLNU / INTERNÚ formu vzdelávania.

18. INTERNÁ / INDIVIDUÁLNA FORMA: za účasť prihlásených osôb zodpovedá objednávateľ, predmetom fakturácie bude počet osôb na vzdelávaciu aktivitu prihlásených, okrem uvedených vyššie prípadov neúčasti